طراحی و ساخت سایت: شیشه هوشمند با سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش

 • عنوان سایت :

  شیشه هوشمند

 • دسته بندی :

  شرکتی

 • توضیحات :

  شیشه های هوشمند دارای مزایای بسیاری از جمله، آﺳﺎﯾﺶ ﺣﺮارﺗﯽ در زﻣﺴﺘﺎن ، آﺳﺎﯾﺶ ﺣﺮارﺗﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺮژي ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود اﺷﻌﻪﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ، ﺗﺎﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي روﺷﻨﺎﯾﯽ ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺨﺎر ﮐﺮدن ﺷﯿﺸﻪ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ، ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ و دارای کاربردهای متنوعی در صنایعی نظیر خودرو سازی ، صنایع هواپیمایی، صنایع کشتی سازی ، صنعت ساختمان و علوم ارتباطات و فناوری تصویری دارند.

 • کلمات کلیدی :

  شیشه هوشمند ، هوشمند سازی ساختمان، شیشه های نانو ، صرفه جویی در مصرف انرژی، خانه های آینده

مشاهده سایت